Eigen risico dragen voor de WGA?

Eigenrisicodrager Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten worden?

Ofwel

Is een jaarlijkse besparing van 1 à 2 % op de loonsom mogelijk?

Inleiding

De overheid trekt zich steeds verder terug. Zij spreekt werkgever en werknemer meer en meer direct aan op hun verantwoordelijkheden ten aanzien van sociale zekerheid, arbo, verzuim en re-integratie. Toenemende verantwoordelijkheden brengen vaak ook een toename van kosten met zich mee.
Om partijen hun verantwoordelijkheden te kunnen laten nemen heeft de overheid wet- en regelgeving opgesteld. Voor de meeste werkgevers en werknemers is die wet- en regelgeving ingewikkeld en moeilijk uitvoerbaar.
Toch kan het zinvol zijn om gebruik te maken van de mogelijkheden die diezelfde wet- en regelgeving biedt om de toegenomen kosten te reduceren.

Maar hoe pak ik dat dan aan?

WGAbalie heeft een daadkrachtige en complete oplossing om werkgevers te adviseren, begeleiden en ondersteunen.

Huidige wet- en regelgeving

Op grond van de WIA (wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) worden arbeidsongeschikte werknemers, na 2 jaar ziekteverzuim, beoordeeld door UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemers-Verzekeringen).

Ze kunnen dan:

 1. geen uitkering krijgen = <35% arbeidsongeschikt;
 2. een uitkering krijgen volgens de regeling WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) = 35-80% arbeidsongeschikt;
 3. een uitkering krijgen volgens de WGA, vanwege niet duurzame volledige arbeidsongeschiktheid = 80-100%;
 4. een uitkering krijgen volgens de IVA (regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten), vanwege duurzame volledige arbeidsongeschiktheid = 80-100%.

UWV is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de Poortwachtertoets, de (her)keuringen WIA en het vaststellen van de uitkeringshoogte. Tevens verzorgt UWV de uitkering.

De werkgever waar werknemer zich heeft ziek gemeld, is gedurende 10 jaar verantwoordelijk voor de kosten van een WGA-uitkering. Hij betaalt hiervoor een jaarlijkse premie, gerelateerd aan de loonsom, aan UWV.

De werkgever kan er voor kiezen deze kosten zelf te dragen. Hij wordt dan WGA-ERD (Eigenrisicodrager Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten).

De werkgever kan de WGA-uitkering zelf betalen of deze verzekeren.

Overwegingen voor/tegen WGA-ERD

Er is een verschil in premie tussen UWV en verzekeraars, omdat beide een andere opbouw van kosten kennen. Daarom kan het aantrekkelijk zijn om WGA-ERD te worden.

 1. Werknemers zijn via UWV verplicht verzekerd voor de WIA. De werkgever betaalt de WIA-premie. Deze premie is opgebouwd uit:
  – een vaste basispremie en
  – een gedifferentieerde premie, waarvan de hoogte afhankelijk is van de WIA-instroom in de bedrijfstak.
 2. Omdat UWV de premie vaststelt volgens het omslagstelsel, betalen alle werkgevers samen de totale som aan uitkeringen. Diegenen die goed presteren betalen dus mee aan de kosten die de wanpresteerders in de bedrijfstak veroorzaken.
 3. UWV reserveert geen geld voor toekomstige uitkeringen, terwijl verzekeraars wel met reserveringen voor toekomstige schades werken. Om het verschil tussen premies van UWV en verzekeraars gelijk te trekken betaalt de werkgever UWV een vaste opslag. De premie van een private verzekering zou anders in de eerste jaren namelijk hoger zijn dan de gedifferentieerde WGA-premie. Door deze opslag krijgen verzekeraars en UWV een gelijke concurrentiepositie.
 4. Het UWV incasseert dus meer WGA-premie dan ze nodig heeft. Dit wordt gecompenseerd door een lagere IVA-premie, die ook geldt voor een WGA-ERD.
 5. De gedifferentieerde WGA-premie is gebaseerd op de, historisch hoge, WGA-uitkeringen. Hierdoor is de gedifferentieerde premie vaak hoger dan nodig is om de WGA-uitkeringen te financieren. Een verzekeraar houdt geen rekening met de historie en kijkt alleen naar het toekomstige WGA-risico.
 6. De WGA-ERD heeft, anders dan bij UWV zelf de regie over rean-integratie. Zo kan WGA-ERD continue (laten) volgen hoe het er met ‘zijn’ WGA-uitkeringsgerechtigden voor staat. De WGA-ERD kan zo invloed uitoefenen op de duur en hoogte van de uitkering, wat tot een forse kostenbesparing kan leiden.

In veel gevallen ligt de premie van de verzekeraar onder die van UWV.
Mede hierin ligt een mogelijk substantiële besparing voor de werkgever.

Bij het besluit van een werkgever om eigenrisicodrager te worden, heeft de personeelsvertegenwoordiging adviesrecht.
(WOR artikel 25, eerste lid, onderdeel m)

Inlooprisico

Bij het aangaan van het eigenrisicodragerschap vallen niet alle WGA-uitkeringen onder de dekking van de verzekering (inlooprisico = “brandend huis”-principe).

Het inlooprisico bestaat voor:

 • alle bestaande WGA-uitkeringen.
 • alle te verwachten WGA-uitkeringen: lopende verzuimgevallen, korter dan 2 jaar, die alsnog tot een WGA-uitkering gaan leiden. Sommige verzekeraars bieden wel dekking voor personen die nog maar kort arbeidsongeschikt zijn.
 • situaties waarin UWV geen uitkering toekent (< 35% arbeidsongeschikt), maar waarbij binnen vijf jaar sprake is van toegenomen arbeidsongeschiktheid op basis van dezelfde oorzaak.
 • personen met een IVA-uitkering die alsnog herstellen en in de WGA terecht komen. Ook dit risico komt voor rekening van de laatste werkgever waar betrokkene zich heeft ziek gemeld.

Bij de afweging of WGA-ERD zinvol is, is het dus van groot belang om het inlooprisico goed te laten analyseren. Een verzekeraar geeft in de regel geen inloopdekking, maar wil dit mogelijk wel meeverzekeren.

Uitlooprisico

De verzekeraar betaalt het zogenaamde uitlooprisico. Wanneer de verzekering wordt beëindigd, blijft de verzekeraar de uitkeringen betalen tot het moment dat de werknemer 10 jaar in de WGA zit. Bij een nieuw verzekeringscontract na een contractsperiode WGA-ERD zijn er geen problemen met de meefinanciering van het inlooprisico, omdat dit onder het uitlooprisico van de oude verzekeraar valt.

Re-integratieverantwoordelijkheid

Naast de verantwoordelijkheid voor de uitkering heeft de WGA-ERD ook de praktische en financiële verantwoordelijkheid voor re-integratie binnen de eigenrisicoperiode van 10 jaar. Veelal draagt de verzekeraar bij in de kosten.

De totale periode waarover de WGA-ERD verantwoordelijk is voor de re-integratie
van (ex-) werknemers is dus 12 jaar!

Toepasbaarheid re-integratie-instrumenten

De huidige re-integratie-instrumenten, bekostigd door UWV, zijn ook beschikbaar voor de WGA-ERD:

 • No Riskpolis
 • werkplekaanpassing,
 • proefplaatsing,
 • premiekorting,
 • meeneembare arbeidsplaatsvoorzieningen.

De eventuele inzet van re-integratiebedrijven is voor rekening van de WGA-ERD.

Sanctiemogelijkheden

De WGA-ERD kan, net als UWV, sancties toepassen in de gevallen dat een gedeeltelijk arbeidsgeschikte werknemer onvoldoende meewerkt aan re-integratie.

Een WGA-ERD mag besluiten tot het tijdelijk schorsen (maximaal 8 weken) of gedeeltelijk korten van een uitkering. WGA-ERD mag niet besluiten tot een blijvende weigering van de uitkering. Een werknemer kan tegen zo’n besluit wel bezwaar maken. De werkgever moet dan ook een bezwaar- en beroepsprocedure inrichten.

UWV moet wel op de hoogte worden gebracht van een sanctiebeslissing van de werkgever.

Werknemers betalen steeds vaker mee aan de WGA premie

WGA-ERD mag de helft van de gedifferentieerde WGA-premie door de werknemer laten betalen. Dit wordt ingehouden op het nettoloon.

Wat kan WGAbalie voor u betekenen?

WGAbalie:

 • adviseert u bij het maken van de keuze voor WGA-ERD;
 • analyseert uw inlooprisico;
 • ondersteunt bij de implementatie van het WGA-ERD;
 • creëert en bewaakt uw WGA-dossiers. Daardoor krijgt u inzicht in het verloop van de re-integratieactiviteiten en de verbetermogelijkheden.
 • is samen met u en de verzekeraar continu, proactief en daadkrachtig betrokken bij de re-integratie;
 • regelt, indien van toepassing, financiële bijdragen van de verzekeraar bij de kosten van re-integratie;
 • biedt u HR-ondersteuning;
 • biedt u juridische ondersteuning;
 • houdt u up to date t.a.v. de actuele, relevante wet- en regelgeving.

WGAbalie biedt u desgewenst een offerte aan van meerdere verzekeraars.

Onze dienstverlening kan ook worden gekoppeld aan uw bestaande WGA-ERD verzekering.

Via WGAbalie kan u tevens arbodienstverlening worden aangeboden (maatwerk of full service). Het totale traject (van ziekmelding tot einde WGA) is dan bij één aanbieder ondergebracht.

Overweegt u WGA-ERD?
Neem contact op met WGAbalie!

Onze contactgegevens zijn:

WGAbalie
Papland 9b
4206 CK Gorinchem

Postbus 70
4200 AB Gorinchem

Telefoon:. 0183-699400
E-mail: info@wgabalie.nl
Website: www.wgabalie.nl